lek. stom. Edyta Jędrych-Dalmata

lek. stom. Liliana Pudzianowska

lek. stom. Anna Jaworska

lek. stom. Halina Gabara-Bujok